REVÍZIA

Revízia a kontrola (OTK) telocvičného náradia, telocviční, multifunkčných, detských ihrísk

a posilńovní je zameraná na kontrolu a zaistenie bezpečnosti telocvičného náradia a detských ihrísk.

Dôvodom kontroly je posúdenie, či náradie, herné prvky alebo ihriská nie sú v rozpore s normou

STN – EN a nemôže tým dôjsť k poškodeniu zdravia používateľov v dôsledku zlého technického stavu.